การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

        บริษัท ลาฟากรุ๊ป จำกัด มีทีมงานที่คุณภาพ พร้อมเข้าทดสอบและฝึกอบรม ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ตรงตาม
หน้างานของลูกค้า
โดยมีการสาธิตและทดลองกับงานจริง ให้ความเข้าใจและมั่นใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอด
จนการบริการหลังการขาย เช่น การดูแล การซ่อมบำรุง เบื้องต้น