การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

        บริษัท ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ ที่มีชื่อเสียงของประเทศ
มากมาย ที่ใช้บริการ ของบริษัทมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยบริษัทมีความมุ่งมั่นให้ลูกค้า เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูก
ต้องกับลักษณะงาน โดยมีการสาธิตและทดลองกับงานจริงให้ความ เข้าใจและมั่นใจ ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการหลังการขาย เช่นการฝึกอบรม วิธีการใฃ้ การดูแล การซ่อมบำรุง เบื้องต้น