รายละเอียดของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ลาฟาเทค จำกัด
ผู้รับผิดชอบ : ประธานบริษัท
ทุนจดทะเบียน : -
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ : อาคารลาฟากรุ๊ป 12/2 ซ.อินทามระ 3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-6167500, 02-2710674
โทรสาร : 02-6167509, 02-27106474
อีเมลล์ : lafa@loxinfo.co.th
ประเภทธุรกิจ : ขายและจำหน่าย
ก่อตั้ง : วันที่ -
สัดส่วน : 

• บริษัท ลาฟากรุ๊ป จำกัด
• บริษัท ลาฟา จำกัด
• บริษัท ลาฟาเทค จำกัด
• บริษัท ลาฟาไทย จำกัด
• บริษัท ลาฟาเวิลด์ จำกัด